Scripto


Transcribe Maria Johannis page 03

in Maria Johannis

You don't have permission to transcribe this page.

discuss page | view history | view document

Current Transcription

sta nådestrålar, til väckelse om sorgfällighet

at blifva salig. Frälsaren gaf henne af sin

vanliga stora nåd mot syndare, straxt en

åtrå at så få Honom at Han ej måtte förlo,,

ras. Efter detta var upriktigt hoss henne,

trängde det til Hans hjerta och allas som

hörde det. Det taltes för henne om ordningen

at koma til Jesum: ur djupet fly til Honom

Han är vägen sanningen och lifvet. När hon var

allena talte hon som en syndare och gladde nu (?)

Lärare. Nattetiden var hennes kropps smärta

alltid värst, då ock hennes själ änu hade sit

mörker. Hon upplifvades dock genom ord om

Jesu sår och blod, fick kraft, då all syntes va,,

ra förgången och begynte tala. Hon åstunda,,

de ock denna natt sin Frälsares Nattvard.

Derefter gick bud. Men budet, som ej anmäl,,

te detta utan at hon allena ville tala med

läraren, blef et hinder. Jesus vände det dock

så at begäret tändes så mycket mer och at

hon äfven vart bättre prydd af sin frälsa,,

re till bröllopet. Samtal uppkom mellan

Läraren och henne om otron i hjertat och

huru Hon behöfte känna sin frälsare så,

som Han vil känd vara: huru man miss,,

brukat Guds ord: med lika kalt hjerta forr gå (?)

ifrå Jesu Natvard; kors och död som dit. Dock

huru känner et dödt hjerta det. Hon rör,,

des och sa: hon vist icke gådt värdig til Jesu
Nat,,

Register.