Scripto


Revision of Joh. Christ. Holmberg page 04
as of 12:33:42, Dec 01, 2021; Edited by Hicazkar

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

sått alt större och större
tilgång til sånen. Jag
tackar dig, min Jesu för
det du lemnade mig
frihet at vara i dina
vänners sällskap: och för
det du velat uptaga mig
eländan uti dit band.
Jag är nu hel glad och
<unclear>fönnögd</unclear>; och då något <unclear>onds</unclear>
vil orua mig, sJag är nu hel glad och
fönnögd mig, så dagen
jag mig en dryck uti så-
rens <unclear>syringekällon</unclear>, så
blir jag straxt upfriskad
och vederqveckt. Om jag
nu någongång mera
mår illa, så än elet min
egen skuld; hvarigenum
jag gjorde min frälsare

Register.