Scripto


Revision of Joh. Christ. Holmberg page 03
as of 10:37:19, Dec 01, 2021; Edited by Skrivaren

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

mare förbindelse med mina
Dyraste syskon. Nu Kan
jag med hjertans glädje
och frimodighet säga,
mit blodiga och Kära
Lamm til ära, at jag
<unclear>usla</unclear> stackare början på
at qvikna upp: blodet
och såren hafva gifvit
mig et nytt Lif. Jesus
vare Låf, som beredt
mig et så <unclear>Kärt</unclear> och
trygt hviloställe uti
sin öpnade sida och
sitt genomstungna
hjerta. <unclear>Aet</unclear> sedan jag
hade den glädjen at
vara ute hos mina
Dyra Syskon har jag

Register.