Scripto


Revision of Maria Johannis page 02
as of 09:55:17, Dec 01, 2021; Edited by Hicazkar

in Maria Johannis

transcribe page | discuss page | view document

Maria Johannis Lefnadslopps Sista Stunder

Den 24 octob. 1800 fullbordade Systren Maria

det i Stora Åby, Östergötland och Sverige. Hen,,

nes fader var torpare. Lungsot yppades hos

henne de två sista åren och skyndade dess in,,

gång i Sin Herras glädje 24 år gammal. Sista

gången hon i kyrkan begick sin Frälsares å,,

minelse, behagade Honom nära nalkas henes

hjerta; med öma rörelser. Men såsom eljest natur,,

lig from och af verlden ostraflig meniska, för,,

stod hon ej detta var låckelse till Honom: Hon

som förut hoppades vara Honom nog nära.

Henne(?oläsl.) den trofaste SjälaHerden ju närma,,

re det led åt henes slut, i nådatiden behaga,,

de söka henne desto trägnare, rönte och ärkän,,

de hon sedan nådens ljus upgick i dess hjer,,

ta. Isynnerhet derigenom, at hon fåt smak

på Jesum i predikningar om Honom. Nu

nedlades hon på sotsängen och tänckte ej på

sin själ det läraren henne förestälde; Så väl som

nära boende rättsinniga Vänner. Den egna

fromheten gorde detta och Jesum mindre ange,,

lägen. Häri styrktes hon, så väl som andra död,,

trogna, sig med Guds allmenna Nåd. Man sucka,,

de till Jesum för henne och en oro kom straxt

öfver hene. Natten blev förskräckelig för henne.

Frälsaren är gången ifrå mig; ropade hon. Det

nyttjades at visa henne, sådant var Jesu för,,
sta

Register.