Scripto


Revision of Maria C. Nordenstolpe page 03
as of 10:23:28, Dec 01, 2021; Edited by Skrivaren

in Maria C. Nordenstolpe

transcribe page | discuss page | view document

uti Din Gudomliga allvetenhet <hi rend="superscript"><hi rend="underline">och förbön</hi></hi><hi rend="underline"></hi>, låt mig se Dig <hi rend="superscript"><hi rend="underline">i trone</hi></hi> som för min skuld och i
mit ställe, uti Din outsägeligt stora Siäla ångest i örtagården; at blodet
trängde sig ur ådrorna under den swåra Kramp; begabbad, slagen, hudflängd,
törnekrönt, upspikad på Korset, döende. och at detta alt, är mina synders påföljd,
at mit hierta häröfver må blifva fulleligen böjdt til <hi rend="superscript"><hi rend="superscript">Dig</hi> Herren           at Christus må
komma til stadga uti mig. låt mig få beständigt få förlusta mig åt Dig min Gud och
at allt annat blir mig osmaklit och för nöd skul at bruka. Uptäk för mig om
ännu något hemligt begär och Kärlek är uti mit hierta, til det som är Dig  miss
hageligt. Med et willigt och gladt hierta utgifver jag mig åt Dig min Gud och
Frälsare, giör mig Dig til et wälbehageligit offer, brinnande i Kärlek, och
lofsägande för all den salighet hwaraf jag redan blifwit delaktig i Dig
at famna Din Nåd och förbarmande, som Kallade mig till lifs, och mig
nu <unclear>sådan</unclear> med Din anda et åhr deruti behållit hafver, fulborda detta
Dit wärk in til den sista dagen, då Du nådeligen will låta införa til
<unclear>Börlogosalen</unclear> dessa ovärdigaste  Bruden, som du nu sielf nog känner
för det eländigaste ibland Dina svaga barn, i Din bok skrifvit  med namn
Maria Charlotta Nordenstolpe
<unclear>Finsta</unclear> <unclear>d</unclear> : 20 Januari 1776</hi> 

Register.