Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 05

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 10:30:16, Dec 01, 2021
Created by Hicazkar
Revision as of 12:35:49, Dec 01, 2021
Edited by Hicazkar
Line 4: Line 4:
 
jag dig &ouml;fvengifva, men<br />
 
jag dig &ouml;fvengifva, men<br />
 
jag din och du min uti<br />
 
jag din och du min uti<br />
evighet blifva. Mina Dyr<hi rend="underline">a</hi><br />
+
evighet blifva. Mina Dyra-<br />
ste Syskon lacker
+
ste Syskon lacker fr&auml;lsa-<br />
 +
ren at han och vetat fr&auml;l-<br />
 +
sa mig el&auml;ndiga Mash<br />
 +
ifr&aring;n min otru och <unclear>Plennu</unclear>-<br />
 +
dighet: L&aring;fvat vare Guds<br />
 +
Lamm som slagtat f&ouml;n<br />
 +
mina och hela verldens<br />
 +
synden. S&aring; l&atilde;nge jag s&aring;g<br />
 +
p&aring; mina synder, <unclear>p&aring;</unclear> hade<br />
 +
jag <unclear>vigen</unclear>&nbsp;besl&aring;ndig ro i<br />
 +
Fr&auml;lsaren; ty jag hade<br />
 +
Evangelium i hufvudet&nbsp;

Revision as of 12:35:49, Dec 01, 2021

den största orätt, och mig
den största skada. Nej
aldrig mit lamm skal
jag dig öfvengifva, men
jag din och du min uti
evighet blifva. Mina Dyra-
ste Syskon lacker frälsa-
ren at han och vetat fräl-
sa mig eländiga Mash
ifrån min otru och <unclear>Plennu</unclear>-
dighet: Låfvat vare Guds
Lamm som slagtat fön
mina och hela verldens
synden. Så lãnge jag såg
på mina synder, <unclear>på</unclear> hade
jag <unclear>vigen</unclear> beslåndig ro i
Frälsaren; ty jag hade
Evangelium i hufvudet 

Register.