Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 04

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 10:20:22, Dec 01, 2021
Created by Hicazkar
Revision as of 10:28:00, Dec 01, 2021
Edited by Hicazkar
Line 11: Line 11:
 
vil orva mig, sJag &auml;r nu hel glad och<br />
 
vil orva mig, sJag &auml;r nu hel glad och<br />
 
f&ouml;nn&ouml;gd mig, s&aring; dagen<br />
 
f&ouml;nn&ouml;gd mig, s&aring; dagen<br />
&nbsp;
+
jag mig en dryck uti s&aring;-<br />
 +
rens <unclear>syringek&auml;llon</unclear>, s&aring;<br />
 +
blir jag straxt upfriskad<br />
 +
och vederqveckt. Om jag<br />
 +
nu n&aring;gong&aring;ng <unclear>mara</unclear><br />
 +
m&aring;r illa, s&aring; &auml;n elet min<br />
 +
egen skuld; hvarigenum<br />
 +
jag gjorde min fr&auml;lsare

Revision as of 10:28:00, Dec 01, 2021

sått alt större och större
tilgång til <unclear>sånen</unclear>. Jag
tackar dig, min Jesu <unclear>fön</unclear>
det du lemnade mig
<unclear>friket</unclear> at vara i dina
vänners sällskap: och <unclear>fön</unclear>
det du velat uptaga mig
eländan uti dit band.
Jag är nu hel glad och
<unclear>fönnögd</unclear>; och då något <unclear>onds</unclear>
vil orva mig, sJag är nu hel glad och
fönnögd mig, så dagen
jag mig en dryck uti så-
rens <unclear>syringekällon</unclear>, så
blir jag straxt upfriskad
och vederqveckt. Om jag
nu någongång <unclear>mara</unclear>
mår illa, så än elet min
egen skuld; hvarigenum
jag gjorde min frälsare

Register.