Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 03

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 10:09:01, Dec 01, 2021
Created by Hicazkar
Revision as of 10:40:56, Dec 01, 2021
Edited by Skrivaren
Line 5: Line 5:
 
mit blodiga och K&auml;ra<br />
 
mit blodiga och K&auml;ra<br />
 
Lamm til &auml;ra, at jag<br />
 
Lamm til &auml;ra, at jag<br />
<unclear>usla</unclear> stackare b&ouml;rjan p&aring;<br />
+
usla stackare b&ouml;rjan p&aring;<br />
at gvikna upp: blocket<br />
+
at qvikna upp: blodet<br />
 
och s&aring;ren hafva gifvit<br />
 
och s&aring;ren hafva gifvit<br />
 
mig et nytt Lif. Jesus<br />
 
mig et nytt Lif. Jesus<br />
vare h&aring;f, som beredt<br />
+
vare L&aring;f, som beredt<br />
mig et s&aring; <unclear>K&auml;rt</unclear> och<br />
+
mig et s&aring; K&auml;rt och<br />
 
trygt hvilost&auml;lle uti<br />
 
trygt hvilost&auml;lle uti<br />
 
sin &ouml;pnade sida och<br />
 
sin &ouml;pnade sida och<br />
 
sitt genomstungna<br />
 
sitt genomstungna<br />
hjerta. <unclear>Aet</unclear> sedan jag<br />
+
hjerta. Alt sedan jag<br />
 
hade den gl&auml;djen at<br />
 
hade den gl&auml;djen at<br />
 
vara ute hos mina<br />
 
vara ute hos mina<br />
 
Dyra Syskon har jag
 
Dyra Syskon har jag

Revision as of 10:40:56, Dec 01, 2021

mare förbindelse med mina
Dyraste syskon. Nu Kan
jag med hjertans glädje
och frimodighet säga,
mit blodiga och Kära
Lamm til ära, at jag
usla stackare början på
at qvikna upp: blodet
och såren hafva gifvit
mig et nytt Lif. Jesus
vare Låf, som beredt
mig et så Kärt och
trygt hviloställe uti
sin öpnade sida och
sitt genomstungna
hjerta. Alt sedan jag
hade den glädjen at
vara ute hos mina
Dyra Syskon har jag

Register.