Scripto


Revision Difference for Joh. Christ. Holmberg page 03

in Joh. Christ. Holmberg

transcribe page | discuss page | view document

Revision as of 10:09:01, Dec 01, 2021
Created by Hicazkar
Revision as of 10:36:12, Dec 01, 2021
Edited by Hicazkar
Line 6: Line 6:
 
Lamm til &auml;ra, at jag<br />
 
Lamm til &auml;ra, at jag<br />
 
<unclear>usla</unclear> stackare b&ouml;rjan p&aring;<br />
 
<unclear>usla</unclear> stackare b&ouml;rjan p&aring;<br />
at gvikna upp: blocket<br />
+
at qvikna upp: blocket<br />
 
och s&aring;ren hafva gifvit<br />
 
och s&aring;ren hafva gifvit<br />
 
mig et nytt Lif. Jesus<br />
 
mig et nytt Lif. Jesus<br />

Revision as of 10:36:12, Dec 01, 2021

mare förbindelse med mina
Dyraste syskon. Nu Kan
jag med hjertans glädje
och frimodighet säga,
mit blodiga och Kära
Lamm til ära, at jag
<unclear>usla</unclear> stackare början på
at qvikna upp: blocket
och såren hafva gifvit
mig et nytt Lif. Jesus
vare håf, som beredt
mig et så <unclear>Kärt</unclear> och
trygt hviloställe uti
sin öpnade sida och
sitt genomstungna
hjerta. <unclear>Aet</unclear> sedan jag
hade den glädjen at
vara ute hos mina
Dyra Syskon har jag

Register.